นโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้า

           บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็น

1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต

2. พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัท (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกค้าองค์กร)

3. บุคคลธรรมดาใดๆ ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช้น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลอ้างอิง)

            โดยบุคคลในข้อ (1) – (3) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” และบรรดาบุคคลในข้อ (1) และ (2) เรียกว่า “ลูกค้า” โดยบริษัททราบดีว่าท่านคํานึงถึง และให้ความสําคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะนําข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทนั้นไปใช้เพื่อ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจําเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

 

           นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทที่จัดจําหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม หน่วยงานบริการลูกค้า ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่างๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสําหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

•  กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

•  บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานในนามบริษัทฯ

•  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถ ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

•  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

•  ผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ หมายถึง ผู้ที่บริหารสูงสุดมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบและปฎิบัติงาน

•  คุกกี้ (Cookies) หมายถึง การเชื่อมต่อเว็บไซต์กับอุปกรณ์ของลูกค้า เพื่อให้อุปกรณ์ของลูกค้าสามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซด์หรือวิธีใช้งานเว็บไซด์ในแต่ละครั้ง

 

          บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัท โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทำได้

          บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่าน โดยตรงจากท่านหรือทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือจากบริษัทอื่นๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัท และตามความต้องการของท่านในผลิตภัณฑ์ สินค้า และ บริการของบริษัท โดยตัวอย่างประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปต่างประเทศรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

1.) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน เงินเดือน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ประเภทขององค์กรที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน แผนก อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่ทำงานหรือที่ถือหุ้นอยู่) สถานะทางการเมือง เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา วุฒิการศีกษา รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อัตราส่วนการถือหุ้น รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท และข้อซักถามผ่านทางโซเซียลมีเดีย

2.) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางทะเบียน ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร อีเมล รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเซียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก และเวลาที่สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3.) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสัยภาษีอากร เลขที่ประกันสังคม รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หนังสืบรับรองบริษีัท ( ที่ระบุรายชื่อกรรมการบริษัท) หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

4.) ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับท่าน เช่น จำนวนบุตร อายุของบุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศีกษา และรายได้ของครอบครัว

5.) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของบริษัท

6.) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิต) หมายเลข และข้อมูลบัตรเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ข้อมูลพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียน ที่มารายได้ รายละเอียดการจ่ายเงิน อันดับความน่าเชื่อถืทางเครดิตและรายได้ต่อเดือน และข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชั่น)

7.) ข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ และรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา

8.) ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเตอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน ( web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์ ประเภทของอุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานแบบ Single sing-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login Log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุ้กกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติ การค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบารว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

9.) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมยอดสั่งซื้อหรืออื่นๆ เช่น คะแนนสะสมในการซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัท รวมทั้งข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใข้โปรแกรมการสะสมยอดสั่งซื้อ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรืออื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

10.) ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัท รวมถึงรูปแบบหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท และข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทตามที่ระบุในแบบสอบถาม ผลสำรวจ หรือแบบคำขอความคิดเห็น

11.) ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชี (Account Identifiers) ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท

12.) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของบริษัท รวมถึงเนื้อหาที่ท่านเข้าชมลิงค์ที่ท่านคลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่นๆ

13.) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหารการดำเนินงาน การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่างๆ ในนามของลูกค้าโดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท

14.) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมใน เวลาที่ท่านลลงเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท

 

           บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดเจนจากท่าน หรือต่อเมื่อกฏหมายอนุญาตให้กระทำได้

 

          หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน คู่สมรสภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง ในกรณีลูกค้า บุคคลธรรมดาหรือลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน แก่บริษัท ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ์และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ ขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฏหมายอื่น

วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความ ยินยอมโดยชัดแจ้ง
1.  การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น ส่วนลด สิทธิพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการโดยบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฏหมายอื่นใดได้

2.  วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน มีดังต่อไปนี้

        2.1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือเชื้อชาติบนหนังสือเดินทาง) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ในการจัดเตรียมสินค้าหรือบริการ และเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานของการตรวจสอบยืนยันตัวตน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฏหมายอื่นใดได้

        2.2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน เช่น การแพ้อาหาร

        2.3) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คนขับรถของลูกค้า

        2.4) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า และลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนเมื่อมาติดต่อกับบริษัท

 

วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฏหมายอื่น บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง
1.  ฐานการปฎิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือ ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

2.  ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

3.  ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก

4.  ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล และ/หรือ

5.  ฐานประโยชน์สาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

        1.) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้แก่ท่าน เช่น เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาเพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างบริษัทท่าน เพื่อเสนอราคา (Quotation) ตามที่ ท่านร้องขอ เพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้า  และบริการของบริษัท เพื่อบริหาร จัดการบัญชีของท่านและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคืนเงิน การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ เพื่อดำเนินการและติดตามการจัดส่ง การรับ ส่งคืน และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน

        2.) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และรองรับตัวตนของท่าน

        3.) เพื่อคัดเลือกลูกค้า เช่น เพื่อตรวจสอบสถานะลูกค้า และ/หรือ การตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่นๆ ของท่านรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของท่านกับลูกค้า การตรวจสอบคัดกรองรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงาน การประเมิน ความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคาการเข้าทำสัญญากับท่านและลูกค้า

        4.) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือนข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินต้า และบริการของบริษัทให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิกของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ คำติชม ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัท รวมถึงเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็บปัจจุบัน และเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน

        5.) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด สิทธิพิเศษ รวมถึงการแจ้งเตือนหรือแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านเคยได้ระบุความต้องการของท่านไว้ หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการเสนอขาย ข้อเสนอแนะ สิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสัมมนา การแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล การตั้งบูธและอีเว้นท์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพบปะกับท่าน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของบริษัท เพื่อประมวลผลและดำเนินการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

        6.) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านได้รับ และที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านใช้จากบริษัท หรือท่านต้องการให้บริษัทติดต่อท่านผ่านทางช่องทางใด ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ช่วงเวลา ที่ตั้งของลูกค้า แนวโน้มการตลาด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด แคมเปญ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่มีอยู่ของบริษัท และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

        7.) เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อประเมิน พัฒนาจัดการยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่มอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ รวมถึง การตัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์ แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด เก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กรเพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของบริษัท และทำการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริโภคเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการวิจัย การประเมิน และการแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการใหม่ๆ

        8.) เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมยอดสั่งซื้อ เช่น ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสามารถสะสมยอดสั่งซื้อ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งได้ให้ไว้ในการสมาชิกหรือไดรับจากการทำธุรกรรมกับบริษัท ที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกโปรแกรมดังกล่าว

        9.) เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทั่วไปและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และ/หรือเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน

        10.) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบการติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต

        11.) การทำงานของเว็บไซด์ แอปพลิเคชั่นมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพตลฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

        12.) เพื่อการแนะนำและปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล เช่น เพื่อทราบความต้องการของท่าน และปรับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทให้เหมาะสมกับท่าน

        13.) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง หรือต้องการให้ความร่วมมือดังกล่าว โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรมการฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

        14.) การซื้อขายกิจการขององค์กร เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อการร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้นับโอน สิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย โดยที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทจะปฏบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        15.) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัย ความเชื่อมั่นการใช้สิทธิ์ และการปกป้องทางธุรกิจของบริษัทเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการ เกี่ยวกับการทุจริตใดๆ ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมืดกฎหมายเพื่อจัดการและ ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

        16.) เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระผิดภายในสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง การใช้งาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินการบริหาร การจำดรายงาน นโยบายภายในองค์กร ตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงการบังคับทางสัญญาและการปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร

        17.) เพื่อตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ เช่นเพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต รวมถึงการตรวสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และควบคุมธุรกิจอื่นๆ

        18.) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ บริษัทไม่อาจดำเนินการ ตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดยบริษัทอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏบัติตามกฎหมาย และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

          บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็ อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

3.1 กลุ่มบริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทในกลุ่มเอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการบริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการ หรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

          1. ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซด์และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า
          3. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ข้อมูล
          4. ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด
          5. ผู้ให้บริการด้านการ จัดเก็บข้อมูลแลฃะบริการคลาวด์ (Cloud)
          6. ผู้ให้บริการด้านการอบรมสัมมนา
          7. ผู้ให้บริการการนำเที่ยว
          8. ผู้ให้บริการด้านกิจการปศุสัตว์ อุสาหกรรมอาหาร
          9. ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน
          10. ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ และ/หรือทำลาย เอกสาร
          11. ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

          ทั้งนี้ ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการธนาคาร การเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัย ผู้ให้บริการ โปรแกรมสะสมคะแนน รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ขายอื่นๆ ซึ่งได้เสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้กับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกเปิดเผยหรือโอนในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภานนอก มิใช่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณ๊ บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.5 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการ โดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ของท่านและนำกลับมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซด์ ติดตามการเคลื่อนไหวของการใช้เว็บไซด์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการคุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนีั้แล้ว หน้าเว็บไซด์อาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซด์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซด์ สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

 

          โดยปกติ อินเตอร์เน็ทเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ตั้งค่าว่าท่านยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านไม่มีการติดตามโดยคุกกี้หรือลบคุกกี้ออกไป อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซด์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้การใช้งาน ฟังกชั่นหรือเว็บไซด์บางส่วนอาจถูกจำกัด

 

          นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการขอเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบอัตโนมัติ เหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรงบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

          บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง ประเทศปลายทาง อาจมีมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าบริษัทจะ ดำเนินการตวามขั้นตอนและมาตราฐานต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่ได้ระบุโอนข้อมูลนั้นมีมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือตามที่กฏหมายกำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฏหมายต้องให้ขอความยินยอม

          บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและกฏข้อบังคับต่างๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฏหมายที่ใช้บังคับ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1.) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

2.) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้การดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัตืตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

4.) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

5.) การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6.) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

7.) การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

8.) การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทได้จัดให้มีมาตราการรักษาความมั่นควปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตราการ ป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตราการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้เองกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือ โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฏหมายที่ใช้บังคับกำหนด

 

          บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดย กำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคของท่าน ภายใต้นโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้มูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

โทร : 0 2811 9045-6

Line : @ampinternational

Email : amp@amp-inter.com

Facebook : AMP International Co., Ltd.