นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ

          นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  อธิบายถึงวิธีการที่กลุ่มบริษัทเอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บริษัท) ประกอบด้วย บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อจุดรับรองผู้มา ติดต่อของบริษัท

 

          บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัท โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทําได้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล

2. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับบริษัท หรือเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นในการเริ่มต้นทําสัญญาหรือเข้าทําสัญญานั้น

2. เพื่อตรวจสอบ ยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดําเนินการตามคําขอของท่าน

3. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัท

4. เพื่อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจหรือสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

5. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอํานาจให้แก่บริษัท

6. เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทตามที่จําเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ของบริษัท

8. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผู้อื่น แล้วแต่กรณีหากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้ เช่น เพื่อดําเนินการตามคําขอของท่านเมื่อท่านติดต่อผ่านจุดรับรองของบริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทเอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล หรือบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท  ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กํากับดูแล

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจําเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับ สําเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และ ระงับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชํารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนด

 

          สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับ เต็มของบริษัท ได้ที่ www.amp-inter.com

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคของท่าน ภายใต้นโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้มูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

โทร : 0 2811 9045-6

Line : @ampinternational

Email : amp@amp-inter.com

Facebook : AMP International Co., Ltd.