นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานนอกสถานที่

          นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่ กลุ่มบริษัทเอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บริษัท) ประกอบด้วย บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรม และงานนอกสถานที่ของบริษัท

 

          บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัท โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทําได้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้

    1. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น ไอดีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก

    2. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

    3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร และหมายเลขบัตรเดบิต บัตรเครดิต

    4. ข้อมูลการทําธุรกรรมที่สําคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จํานวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทรวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อร้องเรียน และข้อซักถาม ที่ท่านติดต่อผ่านการเข้าร่วมงานของบริษัท

    5. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ

    6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมยอดสั่งซื้อหรืออื่น ๆ เช่น คะแนนสะสมในการซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัท รวมทั้งข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการสะสมยอดสั่งซื้อ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน เป็นส่วนลดหรืออื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด

    7. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ข้อมูลวิดีโอ ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของบริษัทหรือในสถานที่ที่จัดงาน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อลงทะเบียนดําเนินการ และประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรม และงานนอกสถานที่ของบริษัท

2. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัท

3. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับบริษัทหรือเพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการเริ่มต้นทําสัญญา หรือเข้าทําสัญญานั้น

4. เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดําเนินการตามคําขอของท่าน

5. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัท

6. เพื่อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจหรือสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

7. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอํานาจให้แก่บริษัท

8. เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทตามที่จําเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

9. เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรม และงานนอกสถานที่ของบริษัท

10. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผู้อื่น แล้วแต่กรณีหากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้ เช่น อาจ ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมงานของบริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทเอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล หรือบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท   ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กํากับดูแล

          บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนด

          สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับ เต็มของบริษัทได้ที่ www.amp-inter.com

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

โทร : 0 2811 9045-6

Line : @ampinternational

Email : amp@amp-inter.com

Facebook : AMP International Co., Ltd.